logo-provincie-rond-2

De provincie Noord-Brabant stimuleert natuurontwikkeling en is de hoofdfinancierder van het project Natuur op Erven.

logo-gemeente-oss-rond

Gemeente Oss is initiator van het project en ondersteunt Natuur op Erven in de vorm van beleid, advies en budget.

logo-natuurbalans-rond

Natuurbalans Limes Divergens heeft de kennis over natuur, en adviseert en organiseert over de verschillende doelsoorten.

naamloos

Vink Tuin en Landschap organiseert en communiceert het project lokaal en regionaal, bezoekt deelnemers en stelt de planvorming op bij deelname.

Resultaat Natuur op Erven

Vanuit Natuur op Erven worden navolgende onderdelen gerealiseerd (13 juli 2018).
198 Nestkasten

44 Insectenhotels

269 Laanbomen

325 Hoogstam fruitbomen

67 Knotbomen

7.084 Houtsingel (m2)

3.698 Heggen en hagen (m1)

Interesse

Deelname is niet meer mogelijk, het project is afgesloten
AANMELDEN OSS
Nieuwsbrief archief

Agenda

+
  Oss uiterwaarden

  Uiterwaarden

  De uiterwaarden zijn reliëfrijk en hebben een overwegend open karakter. De uiterwaarden kenmerken zich door een afwisseling van grote stukken open landbouwgronden en grootschalige natte natuurgebieden. Her en der staan verspreid groenelementen.
  Oss oeverwal

  Oeverwal

  De oeverwal is een hogergelegen rug in het landschap en ligt hoog en droog, binnendijks op enige afstand van de rivier de Maas. Het karakter van de oeverwal is kleinschalig en halfopen tot besloten. Het verkavelingspatroon op de oeverwal is blokvormig en overwegend regelmatig.

  Oss komgebied en rivierduin

  Komgebied en Rivierduinen

  De komgronden beslaan een groot gedeelte van het grondoppervlak van de gemeente Oss. Deze kleiige, relatief laaggelegen polders, worden begrensd door de oeverwal in het noorden en de dekzandrand in het zuiden.Het landschap is grootschalig, open tot zeer open en wordt gekenmerkt door een zeer regelmatig, rationeel, rechtlijnig verkavelingspatroon.

  Oss dekzandrug

  Dekzandrug

  De dekzandrug is een hoger gelegen zandige afzetting. De bodem bestaat uit voedselarme vochtige tot droge zandgronden. De dekzandrug is voormalig woeste grond. Van oorsprong zijn deze gebieden begroeid met bos.
  Oss dekzandrand

  Dekzandrand

  De dekzandrand is een overgangszone van het lagergelegen kleigebied naar de hogergelegen dekzandrug.  De dekzandgebieden zijn van oudsher de meest geschikte bewoningsplaatsen. Er zijn daarom ook veel archeologische waardevolle nederzettingsresten gevonden (en nog te verwachten), evenals oude verkave-lingspatronen, (hout)walstructuren en oude boerderijen, met name in de noordelijke rand van de stad Oss.